wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Близо 60 участника проявиха интерес към информационната среща в град Дряново за представяне на актуалния работен вариант на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и възможностите за финансиране със средства от ЕС. На събитието, организирано от Областен информационен център - Габрово, присъстваха представители на образователни институции и неправителствени организации, както и учениците от Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов". Дейността на Областен информационен център - Габрово бе представена в началото на срещата именно от трима възпитаници на гимназията. Петя Бонева, Веселина Тодорова и Тихомира Великова бяха част от екипа на ОИЦ - Габрово в рамките на инициативата „Мениджър за един ден" и сега на практика показаха наученото пред съучениците си. Експертите на ОИЦ - Габрово запознаха присъстващите с целите заложени в актуалния работен вариант на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Подробно бяха разяснени приоритетните оси, допустимите бенефициенти и дейности, които имат за цел да стимулират обогатяването на знанията на младите хора, придобиването на нови умения и възможност за конкурентноспособност на пазара на труда.  Акцент във втората част на събитието бе запознаването с инициативата „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на европейския съюз в България, част от които е ОИЦ - Габрово. Конкурсът е насочен към младежи на възраст от 17 до 21 години и има за цел да популяризира новите възможности за европейско финансиране през периода 2014-2020 г. Участието в инициативата изисква разработване на проектно предложение по една от седемте оперативни програми. Наградите за отличените проекти на регионално ниво са електронен четец, участие във втория национален етап на конкурса и публикация на разработеното проектно предложение на www.eufunds.bg - основен източник за информация за всички оперативни програми. Срокът за подаване на проектите на регионално ниво е  26 май 2014 г. Информация за конкурса и разяснения по него желаещите могат да получат в Областен информационен център - Габрово.     ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.