wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Бъдещата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" бе тема на два информационни дни, проведени от Областен информационен център Габрово на 3 и 4 април 2014 г. в градовете Габрово и Трявна. Събитията бяха посетени от повече от 80 участника - представители на общини, областна администрация, институции в сферата на социалните дейности и услуги, неправителствени организации и медии. Лектор на информационните срещи бе Зорница Русинова - ръководител на екип към Българо-швейцарска програма за сътрудничество в Министерството на труда и социалната политика и доскорошен заместник-министър в него. Тя запозна присъстващите с предвиденото финансово разпределение на средствата от ЕС за периода 2014 -2020 година. Акцент в представянето бе работния вариант на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. - основните приоритетни оси, информационни приоритети, целеви групи и допустими бенефициенти. Отбелязани бяха новите моменти в програмата спрямо досегашната и начина, по който те ще допринесат за развитието на човешките ресурси в следващите 7 години. Втората част бе насочена към възможностите за финансиране в сферата на социалните дейности - социални услуги, деинституционализация на деца и възрастни, приемна грижа и финансиране на социални предприятия. В последвалата дискусия много от участниците споделиха личния си опит от работата по ОП „РЧР" в програмния период 2007-2013 г., своите препоръки и очаквания към новия програмен период, а именно: облекчаване на административните процедури, електронно кандидатстване и отчитане, използване на опростени разходи, фокусиране върху резултатите и използване на финансови инструменти.     ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.