wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 100 гости и участници събра събитието „Първите 7 години на Габрово в Европейския съюз", което се проведе на 30 май 2014 г. в обновената с европейски средства зала „Възраждане" в Габрово. Гости на информационния ден, организиран от Община Габрово и Областен информационен център - Габрово, бяха Огнян Златев - ръководител на представителството на ЕК в България, Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на Управляващия орган на ОП „Административен капацитет", Зорница Русинова - ръководител екип на Българо-швейцарска програма за сътрудничество към МТСП,  Тамара Кулева - началник отдел „Северен централен район" към МРР, експерти от управляващи органи на Оперативни програми и други общини.   В емоционална и нетрадиционна презентация, озаглавена „Една история за хората" Община Габрово представи пред присъстващите постигнатото за първите 7 години от членството на страната ни в Европейския съюз. Според анализ на Института за пазарни изследвания към 31.01.2014 г. Габрово е сред областите, които в най-висока степен усвояват европейски средства  и е една от 26-те, в които финансирането по европейски проекти възлиза на над 1000 лева на човек от населението. В края на презентацията кметът на Габрово Таня Христова благодари на всички експерти от администрацията, които управляват проектите на Габрово, на всички партньори и най-вече на габровци, които изпълват историите със смисъл.   „Какво постигнахме и какво не успяхме в първите 7?" - отговор на този въпрос търсиха участниците във втория панел на събитието. В интересна и провокативна дисусия те очертаха приноса на европейската солидарност по отношение развитието на страната ни чрез реализираните множество проекти и изградени политики. Не скриха обаче и допуснатите грешки, както и поуките, извадени от тях. Направен бе и преглед на това, което трябва да се направи, за да се подобри процесът по оползотворяване на средствата от ЕС не само по отношение на оперативните програми, но и чрез ефективно използване на хоризонталните инструменти, публично-частни партньорства и други.   Поглед към бъдещето бе отправен в третия панел на събитието, наречен закачливо „7 след първите 7 или 2014-2020 - очаквания, предизвикателства и възможности". В него експерти от управляващите органи представиха новите оперативни програми „Добро управление", „Развитие на човешките ресурси", „Региони в растеж" и „Иновации и конкурентоспособност". Специално внимание бе отделено на ролята на Областните информационни центрове в работата с европейски средства и перспективите пред мрежата за периода 2014-2020 г.   Събитието бе съпътствано от изложба „Първите 7 години на Габрово в ЕС", разположена на централния площад на града. В 28 цветни табла тя показва най-добрите проекти на Община Габрово, реализирани с европейски средства.   ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.