wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 1 юли 2014 г. от 9.00 часа в зала „Възраждане" в Габрово ще се проведе изнесена проява на комисия по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) на Комитета на регионите на Европейския съюз на тема: „Насърчаване на културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионална конкурентоспособност и привлекателност". Целта на събитието е създаването на платформа за открито обсъждане на предизвикателствата в процеса на интегриране на културния и творческия сектори в регионалните и местните стратегии за развитие, както и конкретизиране на възможностите за финансиране със средства от Европейския съюз. Събитието ще бъде открито от кмета на Община Габрово Таня Христова и министъра на културата Петър Стоянович. В първата тематична сесия за ролята на културата и творчеството за постигане на регионален растеж ще дискутират Стюърт Максуел - член на Шотландския парламент, Стефан Георгиев - представител на бюро „Творческа Европа", Диана Андреева - директор на „Обсерватория по икономика на културата", Светлана Ломева - директор на „Асоциация за развитие на София" и Теодора Дачева - зам. - изпълнителен директор на НСОРБ. „Културата като творчески инструмент за устойчиво развитие" е темата на втората тематична сесия, която ще събере заедно представители на градовете финалисти в конкурса за европейска столица на културата 2019 - Варна, Велико Търново, Пловдив и София. Участие в нея ще вземат и Лорета Красаускиене - представител на партньорския на Габрово град  Паневежис в Литва, Станка Желева - председател на фондация „EASY ART", Ивелина Янгьозова - представител на Община Бургас. Интересна презентация на тема „Жаби в гардероба" ще изнесе Мартина Винкел - артист и драматург, част от екипа по кандидатурата на град Линц, Австрия - избран за Европейска столица на културата за 2009 година. Ще бъде представено и Културното предприятие „Клъстер Творческо Габрово". 30 представители на  комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) на Комитета на регионите на Европейския съюз вече са заявили своето участие в събитието. Ще присъстват и представители на местни и регионални власти, експерти в областта на културния и творческия сектори, НПО и независими творци от цялата страна.   ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.