wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 200 участници взеха участие в организираната от Община Габрово и Областен информационен център - Габрово изнесената конференция на комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) на Комитета на регионите на Европейския съюз, която се проведе на 1 юли 2014 г. в Габрово. Темата „Насърчаване на културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионална конкурентоспособност и привлекателност" провокира дискусии, творчески представяния и откровени разговори за културата като инструмент за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж. Събитието бе открито от кмета на Община Габрово Таня Христова и министъра на културата Петър Стоянович. В първата тематична сесия за ролята на културата и творчеството за постигане на регионален растеж дискутираха Стюърт Максуел - член на Шотландския парламент, Стефан Георгиев - представител на бюро „Творческа Европа", Диана Андреева - директор на „Обсерватория по икономика на културата", Светлана Ломева - директор на „Асоциация за развитие на София" и Теодора Дачева - зам.-изпълнителен директор на НСОРБ. „Културата като творчески инструмент за устойчиво развитие" бе темата на втората тематична сесия, която събра заедно представители на градовете финалисти в конкурса за европейска столица на културата 2019. Участие в нея взеха и Лорета Красаускиене - представител на партньорския на Габрово град  Паневежис в Литва, Станка Желева - председател на фондация „EASY ART", Ивелина Янгьозова - представител на Община Бургас. Интересна презентация на тема „Жаби в гардероба" изнесе Мартина Винкел - артист и драматург, част от екипа по кандидатурата на град Линц, Австрия - избран за Европейска столица на културата за 2009 година. Представено бе и Културното предприятие „Клъстер Творческо Габрово". С интересни и креативни идеи и изненади към присъстващите в краткото време на конференцията Габрово бе представено през призмата на традициите и духа, които носят неговата история и култура. Карнавални макети и илюзионно изкуство приковаваха погледа на присъстващите още преди влизането им в залата. Вътре посетителите бяха изненадани с интересна „магична изложба", която в началото на конференцията представи само рамките, а в края и най-интересните моменти от събитието. Запомнящ се флашмоб накара цялата зала да избухне в смях и показа на гостите, че се намират не къде да е, а именно в града - столица на хумора и сатирата. Събитието бе оценено като изключително полезно с оглед на представените теми, избрани лектори, интересни и творчески поднесени презентации. То позволи на участниците не само да споделят помежду си добри практики, да дискутират начини за намиране на решения, но ги вдъхнови и роди нови идеи за съвместни инициативи и сътрудничество.     ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.