wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Близо 130 души взеха участие в организираните от Областен информационен център - Габрово информационни срещи на тема „Разработване на проектни предложения: основни стъпки и специфични моменти". Инициативите се проведоха в дните от 19 до 22 януари 2015 г. като участниците бяха разделени в 5 групи с оглед осигуряването на комфортни и удобни условия за работа по темата. По време на срещите бе предоставена информация за етапите на разработване на проектни предложения по Оперативните програми, както и възможните често допускани грешки, които могат да бъдат избегнати. Целта на инициативата бе бенефициентите да бъдат подпомогнати за разработването на проектни предложения по достъпен, разбираем и адекватен на нуждите им начин с фокус върху резултатите при кандидатстване по Оперативните програми през новия програмен период. Те бяха запознати и с индикативните годишни работни програми за 2015 г. и готовността на отделните Оперативни програми да стартират обявяването на процедури по тях. Срещите далеч надхвърлиха обявеното за провеждането им време, поради желанието на много от участниците в тях да получат допълнителна информация за отделни Оперативни програми и/или мерки, към които да насочат за финансиране на своите идеи.   ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.