wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  Инициативата „Да създадем ЗАЕДНО България 2020" се проведе днес в Севлиево. Целта е да се популяризират новите оперативни програми за периода 2014 - 2020 г. и да се насърчат потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти. „Да създадем ЗАЕДНО България 2020" е насочена към всички граждани, които споделят идеи как искат да се промени техния град с помощта на европейските средства - да бъде изграден нов път, детска градина или училище, да се обнови градският парк, театър или музей, да се създадат нови работни места, да се подобрят социалните услуги или да се осигури по-модерно оборудване за предприятие, например. Още в първите 10 минути от началото на кампанията в Севлиево петима жители на общината проявиха интерес и попълниха анкетна карта, в която посочиха своите виждания в какво трябва да се вложат европейските пари през новия програмен период. В месеците март, април и май, Областен информационен център - Габрово се включва с разнообразни прояви в новата обща инициатива на 28-те информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и възможностите за финансиране в България.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.