wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационен щанд на Областен информационен център - Габрово пред сградата на Народно читалище "Развитие" в град Дряново бе място за дискусии по въпроса: Какво искате да промените с европейски средства в своя град? Непосредственото общуване с 34 минувачи по главната търговска улица на град Дряново бе повод да се запознаем с проблемите на хората като остарялата канализация в с.Царева Ливада, нуждата от целенасочени мерки за заетост, които да спрат процесите на обезлюдяване в региона, както и надеждите на хората за реализация на проекти с европейско финансиране за облагородяване не само на централната градска част. През месец април ще бъде проведена и допълнителна среща с потенциални бенефициенти от община Дряново, към които са насочени посочените от гражданите предложения. Кампанията ще завърши с концерт на 11 май 2015 година на площад „Възраждане" в Габрово, по време на който ще бъдат отчетени резултатите от провеждането й. Обобщените предложения ще бъдат издадени и в специален бюлетин, посветен на кампанията. Анкетата на инициатива "Да създадем ЗАЕДНО България 2020" е отворена за всеки и може да бъде попълнена онлайн на адрес: http://goo.gl/forms/E2L0R1ZCNp

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.