wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Анкетно проучване с изнесена приемна на Областен информационен център - Габрово провокира дискусия относно проблемите на габровци, които могат да намерят своето решение с възможностите за европейско финансиране. Нуждата от по-многобройна и ефективна горска полиция, която да налага строги санкции за незаконна сеч, по-комфортни микробуси за междуселищните транспортни линии, както и създаване на младежка банка, която да бъде в подкрепа на млади предприемачи са само част от проектите, които 77 посетители споделиха в кампанията "Да създадем ЗАЕДНО България 2020" в град Габрово. Националното допитване е достъпно за всеки и в електронен вариант на адрес: http://goo.gl/forms/qIbLnTHb6n  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.