wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 24 април в конферентна зала на парк-хотел „Дряново" Областен информационен център - Габрово проведе информационна среща с представители на народните читалищата от област Габрово. Целта на събитието бе да информира участниците  по коя оперативна програма могат да кандидатстват с проектни предложения през новия програмен период 2014 -2020 г. Презентацията на Ваня Пенчева - експерт на Областния център, очерта потенциални възможности за реализация на проекти с европейско финансиране по три от седемте за България оперативни програми: ОП „Региони в растеж", ОП „Развитие на човешките ресурси", ОП „Наука и образование за интелигентен растеж". Читалищата, които попадат в общини с по-малко от 30 хиляди души население могат да се възползват и от мерките на Програмата за развитие на селските райони, която все още очаква своето одобрение от Европейската комисия. Възможните дейности, които читалищата могат да реализират благодарение на европейската солидарност са разнообразни: организиране на атракционни културни и туристически събития, популяризиране на ученето през целия живот, партньорство в транснационални проекти за обмяна на добри практики  по интеграцията на маргинализираните общности, а за читалищата допустими по ПРСР - финансиране на дейности с цел възможности за технологичен достъп  до електронно образование, електронно здраве, информационно посредничество на жителите в малките населени места. Специален акцент бе поставен върху възможностите за финансиране на основни ремонти или реконструкции на сградите на читалищата, което бе и един от основните проблеми, споделен от участниците.   ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.