wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 265

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

На 17.12.2018 г. експерт от Областен информационен център – гр. Хасково, упълномощен от Централното координационно звено, участва със съвещателен глас в заседание на Регионалния съвет за развитие, на който бяха…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. СТАМБОЛОВО

На 14.12.2018 г. в залата на Общинска администрация на Община Стамболово, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково участваха в среща, на която представиха пред участниците индикативните годишни работни…

Продължава...

ОИЦ – Хасково проведе работна среща с представители на медиите

На 7 декември 2018 г. (петък), ОИЦ-Хасково проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. На нея беше представен отчет за дейността през трите години на проекта…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ДИМИТРОВГРАД

На 05. 12. 2018 г., експертите от Областен информационен център – гр. Хасково посетиха Димитровград, където по покана на фирма „Синтез“ ЕООД проведоха среща с потенциални бенефициенти по оперативните програми.…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

На 04.12.2018 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.