Печат на тази страница

На 13.10.2017 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе информационна среща в община Стамболово на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. 

Бе представена информация за процедура „Открий ме“ по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС България-Турция; представяне на възможности за включване в Програмата на България при Председателството на ЕС. Бяха обсъдени  предстоящите за стартиране мерки 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТПП за развитие на малки стопанства“ и 6.4.1 „Инвестиционни подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР. Бяха представени и други налични възможности, с цел повишаване информираността и насърчаване на активно включване.