wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 16.10.2017 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. 

Бе представена информация за процедура „Открий ме“ по ОПРЧР. Бяха представени и други налични възможности по национални и европейски програми с цел повишаване информираността и насърчаване на активно включване.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.