wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 21. 03. 2018 г. (сряда), от 10:00 часа, в Регионална библиотека „Христо Смирненски“ гр. Хасково, Експрертите от Областен информационен център – гр. Хасково проведоха обучение на тема „Възможности за кандидатстване по програми и проекти. Основни насоки“. Обучението бе насочено към служителите на библиотеките от област Хасково, като потенциални кандидати и бенефициенти, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми и други национални и международни донорски програми.

Й. Кокотанекова, управител на ОИЦ – Хасково изложи на участниците презентация на тема „Възможности за кандидатстване“, а Д. Димов, експерт КИЛ в ОИЦ – Хасково, представи на присъстващите практически съвети по отношение на основните начини и насоки при кандидатстване.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.