wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22. 03. 2018 г. (четвъртък), от 13:00 часа, в сградата на Кметството на с. Елена, общ. Хасково, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково взеха участие в изнесена приемна и проведоха  обучение на тема „Възможности и специфични особености за кандидатстване по мерките на ПРСР чрез електронната информационна система ИСУН 2020“. Обучението бе насочено към земеделски производители от с. Елена като потенциални кандидати и бенефициенти.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.