wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 18. 04. 2018 г. (сряда), от 14:00 часа, в Офиса на ОИЦ – Хасково експертите от Областен информационен център – гр. Хасково проведоха  среща с представители на Постоянната комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки към Общински съвет - Хасково. На срещата бяха дискутирани възможностите за кандидатстване на Община Хасково, фирми, институции и организации от общината по Оперативните програми и други национални и международни донорски програми.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.