wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Под това мото, на 29 и 30 октомври 2018 г. Областен информационен център – Хасково проведе двудневно събитие, като част от Националната инициатива на мрежата от 28 информационни центрове в България.

Началото беше поставено с Работна среща на тема „Дигитализацията – ключов фактор за свързаност на регионите“, която се проведе в Регионална библиотека „Христо Смирненски“. На нея директорът на библиотеката – г-жа Кирилка Страшникова и членове на екипа, запознаха присъстващите с осъществения от тях проект „Хасково и Одрин – културно-исторически дестинации“ по Програма Интеррег-ИПП България-Турция. Участниците в събитието имаха възможност да разгледат закупения по проекта професионален скенер, с който са дигитализирани картички, фотографии, книги и периодични издания от фонда на библиотеките в Хасково и Университета в Одрин, и реализираните триезичните издания и интернет страници.

На богата културна програма имаха възможност да се насладят гражданите и гостите на Хасково същата вечер. От 18 часа в Младежки център – Хасково младите актьори от „Малък младежки театър зад пазара“ представиха театралната постановка „Голямото влизане“. Тя е с автор Никола Маринов и режисьор Румяна Георгиева, и е посветена на влизането на България в Европейския съюз и шенгенското пространство.

За любителите на класическа музика от 19:30 ч. в Драматично-куклен театър „Иван Димов“ се състоя концерт на Камерен оркестър при Община Хасково, с диригент Цанислав Петков и гост-музиканти. В програмата бяха включени Концерт за виола и оркестър на Хофмайстер, със солист Велян Ванков и Концерт за виолончело и оркестър на Хайдн, със солист Август-Александър Павлов.

На 30 октомври участниците в събитието имаха удоволствието да разгледат ДГ „Елхица“, сграда „Радост“, реновирана по Проект "Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково" и детска площадка на ул. "Атон", изградена по проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково. И двата проекта са част от процедури по ОПРР.

От 13:00 ч. на 30 октомври в Зала „Хасково” на Община Хасково се състоя Граждански диалог на тема „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“. На него присъстваха 76 представители на общински администрации от Област Хасково, на МИГ от Област Хасково, социални, образователни, здравни институции, бизнеса, НПО, други Областни информационни центрове в страната, граждани и гости на Хасково. Кметът на Община Хасково – г-н Добри Беливанов, запозна участниците с осъществените в общината проекти, реализирани с европейски средства през изминалия и настоящия програмен период. Г-н Иван Делчев – ръководител на Съвместния технически секретариат на ИНТЕРРЕГ „България-Турция“ представи презентация на тема „Програма за трансгранично сътрудничество между република България и република Турция“. Предложенията за Многогодишна финансова рамка на ЕС за следващия програмен период 2021-2027, перспективите пред Европа и България, както и позицията на България по отношения на Кохезионната политика бяха представени от Йоанна Кокотанекова – управител на ОИЦ – Хасково. Тя запозна присъстващите и с анкета на тази тема, чрез която всеки гражданин може да даде своето мнение и предложения, като поощри участниците в Диалога не само да попълнят анкетата, но и да я разпространят. След кратки дебати и изказани мнения по темата, събитието бе закрито, с пожеланието България да продължи да се развива все повече като страна-член на Европейския съюз и перспективите пред нашия регион, с помощта и на Кохезионната политика да бъдат все по-добри!

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.