wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 29. 11. 2018 г. (четвъртък), от 10:30 часа, в залата на Културен дом в гр. Харманли, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково взеха участие в семинар на тема „Актуални аспекти от законодателството в областта на биологичното производство“ и представиха пред участниците индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г.   Семинарът бе насочен към земеделски производители от гр. Харманли  като потенциални кандидати и бенефициенти.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.