wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 05. 12. 2018 г., експертите от Областен информационен център – гр. Хасково посетиха Димитровград, където по покана на фирма „Синтез“ ЕООД проведоха среща с потенциални бенефициенти по оперативните програми. Там ОИЦ-Хасково представи индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г., начините за кандидатстване и специфичните особености на отделните национални и европейски програми, както и информация за програма ЕРАЗЪМ+. Бяха представени и възможностите по програма ИНТЕРРЕГ Гърция-България, по която предстои стартиране на процедура за подпомагане на малки и средни предприятия. Интересът на фирмата е насочен към възможности за участие с проекти за разширяване дейността на фирмата, работа с уязвими социални групи и др.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.