wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 14.12.2018 г. в залата на Общинска администрация на Община Стамболово, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково участваха в среща, на която представиха пред участниците индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г., начините за кандидатстване и специфичните особености на отделните национални и европейски програми. Срещата бе насочена към служители на общинската администрация и кметове на населени места от община Стамболово като потенциални кандидати и бенефициенти. Очаквано, най-голям интерес предизвика индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските региони, както и предстоящата процедура по програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.