wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 17.12.2018 г. експерт от Областен информационен център – гр. Хасково, упълномощен от Централното координационно звено, участва със съвещателен глас в заседание на Регионалния съвет за развитие, на който бяха взети решения, касаещи работата на съвета за следващата година. Заседанието бе открито от председателя на съвета г-н Станислав Дечев – областен управител на Хасково. Областният управител на Смолян г-н Недялко Славов направи предложение за промяна на дневния ред, в който да бъдат включени две нови точки. След гласуване и приемане на тези предложения бе представена информация за проекти INSiGHT и STOB regions.

Бе предложен и одобрен проект на Годишна индикативна работна програма за дейността на Регионалния съвет през 2019 г.

Следващата точка от дневния ред бе избор на заместник председател на съвета за следващото полугодие. Заместник областният управител на Пловдив г-н Петър Петров предложи за заместник председател на съвета да бъде избран г-н Атанас Калчев – кмет на Община Кричим. Предложението бе подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство.

Представител на агенция Стратегма представи резултати от междинната оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

Срещата завърши с представяне на информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми и предстоящи за обявяване процедури.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.