wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

 
Процедура: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията":  

 

Процедура: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти":

 

Процедура BG161PO003-2.1.04"Технологична модернизация в малки и средни предприятия":

 

Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия":

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.