wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България се включи в изложението „Европа за нас". Инициативата, която се проведе в периода 16-18 юни 2012 г. в пространството пред Националния дворец на културата, беше под патронажа на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Дейността, услугите и инициативите, които отделните центрове предоставят по места, бяха представени в рамките на изложението от всеки един областен информационен център. При откриването на инициативата всички експерти от мрежата, заедно с министър Томислав Дончев, изписаха чрез букви на тениските си мотото „Заедно информираме www.eufunds.bg". По този нетрадиционен начин експертите показаха значението и силата на работата в мрежа, в нелеката задача на центровете за подобряване достъпа на всички граждани до ясна, точна и актуална информация за възможностите, които европейските фондове предоставят.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.