wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, министърът на външните работи Николай Младенов, Н.Пр. Посланика на Република Ирландия в България Джон Роуън взеха участие в дебат на тема „Бюджет на ЕС 2014 - 2020 - Равносметката за България". Събитието беше организирано от Централния информационен и координационен офис, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на дискусията Н.Пр. Джон Роуън, Посланик на Република Ирландия, която е ротационен председател на Европейския съюз обясни, че основната задача на председателството в момента е да работи по приемането на така предложения бюджет от Европейския парламент. Според посланика тази задача няма да е особено лесна. Министърът на външните работи Николай Младенов разясни в детайли преговорния процес по приемането на бюджета и позицията на България. Три са били целите пред страната ни - да се запазят средствата по политиката на сближаване, да се увеличат преките плащания на земеделските производители, да се договори допълнително финансиране за АЕЦ - Козлодуй поради извеждането на старите реактори. Министърът потвърди, че всички тези цели са изпълнени. От своя страна министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев също заяви, че резултатите от преговорите за България са добри. Дебатът по бюджета е започнал преди година и половина от почти непримирими противоположни позиции, за да се стигне до предложения консенсус. Според министъра взетото решение е едно силно доказателство, че Европа вярва в своето бъдеще. Министър Дончев обясни, че пред българската администрация е поставен един амбициозен план - да имаме одобрени оперативни програми преди края на тази година. Това ще позволи да се започне с реалния инвестиционен процес още в първата година на новия програмен период. В дебата се включиха посланици, представители на държавната администрация, неправителствени организации, медии. Централният информационен и координационен офис е създаден в изпълнение на проект № 0039-ЦИО-3.3. „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Техническа помощ".

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.