wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 В периода ноември 2012 - януари 2013 г. всички екипи на Областните информационни центрове (ОИЦ) и екипа на Централния информационен и координационен офис (ЦИКО) преминаха през обучение „Работа в екип", организирано от ЦИКО. Лектор на обучението беше професорът по трудова психология и организационно развитие Снежана Илиева, заместник-декан на Философския факултет на Софийски университет „Климент Охридски". В рамките на обучението бяха застъпени теми като „Принципи за работа в екип", „Ефективна комуникация в екипа", „Групово развитие и групова динамика", „Взаимодействие с други екипи", „Групово вземане на решение и решаване на проблеми", „Поведение и индивидуални роли в екипа", „Разрешаване на конфликти и кризи в екипа", „Стратегии за управление на конфликти" и др. Централният информационен и координационен офис (ЦИКО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обучението се организира в изпълнение на проект № 0039-ЦИО-3.3. „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси".  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.