wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Състезанието продължи 4 часа, за които отборите трябваше да построят макет на сграда с малки строителни блокчета. Участниците бяха разпределени в 8 отбора от по 4 човека. В екипа на отбора на мрежата участваха представители на ОИЦ - Разград, София и Ямбол, както и на Централния информационен и координационен офис. Всички отбори имаха на разположение 98 блокчета, помощни материали, инструменти и индивидуални екипи, за да осъществят архитектурните си проекти. Отборът на ОИЦ изгради „Храм на информацията", който стана носител на първа награда. Състезанието се състоя в края на обучение на тема „Добри практики". Семинарът беше организиран от Централният информационен и координационен офис и се проведе в периода 17-20 април 2013 г. в гр. Габрово. В рамките на събитието служителите от областните информационни центрове имаха възможност да обменят опит и добри практики при провеждане на информационни събития и кампании. Събитието събра 20 служители на мрежата информационни центрове.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.