wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 13-20 юни 2013 г. делегация от шестима представители на информационна мрежа от Латвия беше на обмяна на опит с мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Латвийската делегация се срещна с ръководителя на Централния информационен и координационен офис и директор на дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС" в администрацията на Министерски съвет, отговорен за качеството на услугите, предлагани от областните информационни центрове (ОИЦ). По време на разговорите те бяха запознати с начина на функциониране на системата за управление на средствата от ЕС в България, както и с механизмите за координация на мрежата от 28 информационни центъра. И двете страни се обединиха около позицията, че сътрудничеството между информационните мрежи трябва да продължи. Експертите от Латвия гостуваха на областните информационни центрове във Варна, Бургас и Добрич. По време на визитата си те бяха запознати с работата на мрежата и посетиха различни проекти - добри практики, финансирани със средства от Европейския съюз. Представителите на латвийската информационна мрежа изразиха задоволството си от цялостната организация на визитата, топлото посрещане и полезната информация, която са получили. Програмата на посещението завърши с презентация на латвийския опит при популяризиране на възможностите от ЕС, в рамките на Третата координационна среща на ОИЦ, която се състоя в периода 19-21 юни 2013 г. в к.к. Албена. В събитието се включиха над 150 представители на различни информационни мрежи в нашата страна.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.