wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Партньорството между мрежите се превърна в основен акцент на Третата координационна среща на Областните информационни центрове. Форумът събра в периода 19-21 юни в к.к. Албена още и представители на Националната селска мрежа, на програма „Глоб@лни библиотеки", на мрежата на служителите по информация и публичност на оперативните програми. В рамките на срещата бяха споделени добри практики от съвместни инициативи между мрежите, както и бъдещите партньорски форми на сътрудничество. На вниманието на участниците бяха представени Националната селска мрежа и Програма „Глоб@лни библиотеки". Напредъкът в работата на мрежата на Областните информационни центрове също беше част от дневния ред на събитието. В специален панел участниците в третата координационна среща имаха възможност да се срещнат и с информационните мрежи на Европейската комисия (ЕК), организирани от Представителството на ЕК в България. На мащабната среща всички затвърдиха убеждението си, че партньорството и сътрудничеството са силно преимущество в полето на комуникацията и публичността. Представители на информационната мрежа „Европа Директно" и на ОИЦ споделиха удовлетвореността от съвместната работа и дадоха заявка да продължат да работят заедно. Третата координационна среща се осъществи в изпълнение на проект № 0039-ЦИО-3.3. „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Техническа помощ".  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.