wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

6400 УЧЕНИЦИ УЧАСТВАХА В „ЗЕЛЕНАТА ОЛИМПИАДА“

ИНИЦИАТИВАТА СЕ ОРГАНИЗИРА С ПОДКРЕПАТА НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 6400 ученици се състезаваха в екологичната…

Продължава...

Приключи последният етап от предварителната оценка по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г.

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното…

Продължава...

ОПДУ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-1.006

ОПДУ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-1.006 „СЪЗДАВАНЕ, НАДГРАЖДАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ НА НАЦИД,…

Продължава...

ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА: ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ СА ОБЯВЕНИ 35 ПРОЦЕДУРИ ЗА НАД 3,44 МЛРД. ЛЕВА

„Обявили сме над 99% от ресурса на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.…

Продължава...

Зам.-министър Николова: Трябва да подготвим кадри за изграждане на екологична инфраструктура

Представителите на държавните институции, бизнесът и научните среди трябва да направим инженерните специалности атрактивни за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.