wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Актуална информация по процедура BG05SFOP001-2.009 на ОП „Добро управление“

Уважаеми кандидати, Считано от днес, 2 октомври 2018 г., Управляващият орган на ОП „Добро управление“…

Продължава...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от…

Продължава...

Публикуван е проект на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския…

Продължава...

УО НА ОПTТИ 2014-2020 ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г.

На основание чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.