wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Оперативна…

Продължава...

Министър Димов даде старт на Зелена олимпиада 2018

„Критичното мислене е по-важно от това просто да знаете верните отговори”. Така министърът на околната…

Продължава...

ОБЯВЕН Е 99% ОТ РЕСУРСА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020 Г.

„Обявен е 99% от ресурса на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Изпълняват се 88…

Продължава...

Фонд на фондовете предоставя 353.3 млн. лева за градско развитие на избраните финансови посредници

На 20 септември 2018 г., Фонд на фондовете подписа оперативни споразумения с избраните два финансови…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.