wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

ПОЛУЧЕНИ СА НАД 2 ХИЛ. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

Над 2 хиляди са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедура…

Продължава...

СТАРТИРА 3Д СВЕТЛИННО ШОУ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) стартира 3Д видео мапинг кампания,…

Продължава...

ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

Актуализиране информацията в информационната система „Регистър на минималните помощи“   Важно! Управляващият орган на ОПРР…

Продължава...

Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПАК от програмен период 2007-2013

 Уважаеми бенефициенти, Дирекция „Добро управление“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Административен…

Продължава...

Обявена е процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по ОПОС

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.