wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Публикувани са актуализирани Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за…

Продължава...

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Във връзка с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, Главна дирекция „Европейски фондове за…

Продължава...

Приключи предварителната оценка по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и…

Продължава...

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ В РЕЗЕРВАТ СРЕБЪРНА

Стартира проект за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания на територията на Поддържан…

Продължава...

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър за Фонд Мецанин/Растеж с публичен ресурс от 38.5 милиона евро

Средствата са насочени към малки и средни предприятия с потенциал за растеж Фонд на фондовете…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.