wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Пирдоп(2070 град Пирдоп, площад”Тодор Влайков” №2 тел.:07181/52-42 ;факс:07181/57-01
www.pirdop.bg e-mail:obshtina.pirdop@gmail.com)

„Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора”
Общата цел на проекта е да се създаде среда за подобряването качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи.

Специфични цели на проекта:

• Да се развият услугите Социален асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и самотно живеещи стари хора в община Пирдоп;
• Да бъдат насърчени потребителите на услугите за активно участие в живота на общността и за социално включване;
• Да се повишат професионалните компетентности и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез провеждане на обучения, консултации и супервизия;
• Да се повиши общественото самосъзнание относно социалната интеграция на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора;
• Да се одобри на партньорството между местната власт и неправителствения сектор.

Общата стойност на проекта е 64 501.44 лв., а продължителността му – една година

Проект по ОП”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”
Стойност на проекта 64 501.44лв.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.