wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Плевенпл. ""Възраждане"" 2, Кмет: Найден Зеленогорски, 64/ 800 700, 844 230, 824 893


„Изграждане на Регионален информационен център „ЕВРОПА” за Област Плевен”

Стойността на частта, финансирана с европейски средства е 48 390.60 лв.
Главната цел на проекта е създаване на свободна информационна зона за стимулиране развитието на процесите на европейско интегриране. Подпомогнато е утвърждаването на регионално ниво на европейските ценности и практики в контекста на критериите за присъединяване на България към Европейският съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.