wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Търговище представи актуални образователни процедури в Омуртаг

Двете актуални процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”представи в Омуртаг екипът на Областния информационен център - Търговище. На информационната среща присъстваха представители на местната администрация, детски градини, училища, неправителствени организации, които получиха подробна информация за приоритетите, допустимите дейности и разходи, очакваните резултати. Вниманието беше насочено и към попълване на формуляра за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), тъй като вече по всички процедури кандидатстването е по електронен път.

И по двете мерки се подпомагат ученици и деца от етнически малцинства, и търсещи или получили международна закрила, за да могат те да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация. Общини, училища и НПО са потребителите по първата процедура, а детските градини, общините и НПО могат да кандидатстват по втората. Основната разлика между двете процедури е, че „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" е с два крайни срока за подаване на проектни предложения – 30 ноември 2015 г. и 29 април 2016 г., докато по останалата срокът е 30 ноември 2015 г.

Продължава...

Община Плевен

Община Плевенпл. ""Възраждане"" 2, Кмет: Найден Зеленогорски, 64/ 800 700, 844 230, 824 893


„Изграждане на Регионален информационен център „ЕВРОПА” за Област Плевен”

Стойността на частта, финансирана с европейски средства е 48 390.60 лв.
Главната цел на проекта е създаване на свободна информационна зона за стимулиране развитието на процесите на европейско интегриране. Подпомогнато е утвърждаването на регионално ниво на европейските ценности и практики в контекста на критериите за присъединяване на България към Европейският съюз. Продължава...

Община Пирдоп

Община Пирдоп(2070 град Пирдоп, площад”Тодор Влайков” №2 тел.:07181/52-42 ;факс:07181/57-01
www.pirdop.bg e-mail:obshtina.pirdop@gmail.com)

„Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора”
Общата цел на проекта е да се създаде среда за подобряването качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи.

Специфични цели на проекта:

• Да се развият услугите Социален асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и самотно живеещи стари хора в община Пирдоп;
• Да бъдат насърчени потребителите на услугите за активно участие в живота на общността и за социално включване;
• Да се повишат професионалните компетентности и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез провеждане на обучения, консултации и супервизия;
• Да се повиши общественото самосъзнание относно социалната интеграция на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора;
• Да се одобри на партньорството между местната власт и неправителствения сектор.

Общата стойност на проекта е 64 501.44 лв., а продължителността му – една година

Проект по ОП”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”
Стойност на проекта 64 501.44лв. Продължава...

Община Пещера

Община Пещера(Област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера 4550, ул.“Дойранска епопея”, № 17 www.peshtera.bg)

“Реконструкция на пътна настилка на ул."Димитър Благоев"

Реконструкция на 3 138 м2 пътна настилка и 200 м2 тротоарна настилка на ул."Димитър Благоев" в с. Капитан Димитриево, община Пещера. Проектът е изпълнен в периода 12.10.2007 г. до 15.06.2008 г. а финансирането от ЕС е на стойност 87 718,00лв. Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.