wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Пазарджик

Община Пазарджик(4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,Факс:(034)44 24 95
e-mail: secretary@pazardjik.bg)

„Градска пречиствателна станция за отпадни води – Пазарджик”

Проект по ИСПА – мярка 2001/BG/16/Р/РЕ/006. Площадката на ГПСОВ Пазарджик се намира източно от с. Мирянци, Община Пазарджик, при вливането на р. Луда Яна в р. Марица. Оформена е като имот с №018036, в местността „Чамур Тарла”, в землището на с. Мирянци.
Проектът обхваща три главни подобекта:

• Довеждащ колектор от гр. Пазарджик до ПСОВ, ПС за индустриални води със съответните връзки
• ПСОВ Пазарджик
• Отвеждащ колектор за пречистени води от ПСОВ Пазарджик

Проектът предвижда едноетапно изграждане на необходимите мощности, които осигуряват капацитет 156 000 Е.Ж. на ПСОВ.Пречистването на отпадъчните води е съобразено с изискванията на приемника река Марица /нечувствителна зона/.

Технологичната схема за пречистване на водата, включва съоръжения за механично пречистване, биологично пречистване без отстраняване на биогенните елементи /азот и фосфор/, обеззаразяване с течен хлор. Третирането на утайките, получени в процеса на пречистване на водите е чрез гравитационно уплътняване и изгниване в открити изгниватели. Обезводняването им е механично с центрофуги.

• Изградени са следните съоръжения:
• Входна камера
• Груби и финни решетки в сградата
• аериран пясъкомаслозадържател
• Дебитомер на входа
• разпределително устройство към Първични радиални утаители /ПРУ/
• Първични радиални утаители
• Биобасейни
• разпределително устройство към Вторични радиални утаители /ВРУ/
• Вторични радиални утаители
• Отвеждаещ тръбопровод
• Заустване в река Марица
• Помпена станция за първична утайка
• Помпена станция за рециркулация и излишна активна утайка
• Помпена станция за плаващи материали от Първични радиални утаители
• Помпена станция за плаващи материали от Вторични радиални утаители
• Утайкоуплътнител за първична утайка
• Утайкоуплътнител за излишна активна утайка
• Открити изгниватели
• Помпена станция към открити изгниватели
• Цех за механично обезводняване с центрофуги
• Административно – лабораторна сграда
• Сграда – работилници, складове и гаражи
• Въздуходувна станция с трансформатори
• Хлораторно стопанство
• Портиерна
• Биологични филтри за въздух

Помпена станция за канални води от ПСОВ
Площадката е оградена частично от земеделски земи, охранителна дига на р. Луда Яна, пътна връзка с. Мирянци.

Битовите и индустриални отпадни води на гр. Пазарджик се пречистват с модерна технология и крайният продукт на пречиствателния процес /пречистена отпадна вода/ отговаря на българските и европейски стандарти, а обезводнената изгнила утайка се транспортира до депото за твърди битови отпадъци на град Пазарджик.

Пречистването на отпадни води е от особено значение за опазването на околната среда от замърсяване и по-конкретно басейна на р. Марица, надолу по течението след Пазарджик. Товарът от замърсяване към реката от гр. Пазарджик е изцяло елиминиран съобразно критерия за незамърсен приемен речен отток. Проектът позволява по-нататъшно разширение за нитрификация и денитрификация заедно с отстраняване на фосфор, ако такова изискване влезе в сила.

Изграждането на ПСОВ и другите съоръжения в рамките на проекта е успешно приключване на Финансовия Меморандум между ЕК и МОСВ на Република България за тази мярка.

От пресата: Пречиствателна станция за отпадни води в Пазарджик официално бе открита на 29 септември 2008г.. Изградена е със средства по програма ИСПА в размер на над 10 700 000 евро по проект, управляван от Министерството на околната среда и водите. Пречиствателната станция обслужва 156 000 еквивалент жители. Годишната издръжка на обекта възлиза на 1.5 млн. лeва.

Строителството на ПСОВ - Пазарджик, започ¬ва през април 2005 г. Изпълнител е консорциумът "Инфилко Еспаньола" (Испания) - "Строително-предприемачески холдинг" ЕООД (България). Консултант е германският консорциум CES/MVV. Според договора за строителство крайният срок за изпълнение на обекта бе 20 септември 2006 г., но темповете на строителство се бавят, което води до закъснение с около шест месеца (при тогавашни разчети) на пуска в експлоатация. Обектът беше един от проблемните проекти по ИСПА заради забавяне на сроковете за изграждане, но със съвместните усилия на МОСВ и ЕК той беше приключен успешно. На няколко пъти се налагаха корекции на първоначалния проект заради възникнали обективни обстоятелства, три пъти е удължаван срокът за строителство. Изграждането на пречиствателната станция бе допълнително затруднено от наводнението през март 2006 г., когато съоръжението бе залято за втори път от придошлите води на река Луда Яна. Първото бедствие бе през август 2005 г. По проект не бяха предвидени мерки за защита на обекта от наводнения.

След реализация на проекта са икономисани близо 5 млн. лв. Пазарджишката пречист¬вателна станция е един от малкото обекти в страната, за които не са правени анекси към договора с изпълнителя. Икономисаните средства ще да се използват в рамките на този проект по ИСПА.
Управлението на ПСОВ в Пазарджик е поето от местното дружество ВиК в ликвидация. Продължава...

Община Оряхово

Община Оряховоул."" К.Лулчев"" 20, Кмет: Георги Пенков, 9171/ 21 31, 33 71


“Устойчиво местно развитие чрез изграждане на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура за учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров ” с. Селановци”

Общата стойност на проекта е 969 098 лв. От които 823 733 лв. Са безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР. Продължава...

Община Опан

Община ОпанКмет: Минчо Чавдаров, 4101/ 260 042/603 044, 313, 042/603 044


„Реконструкция и възстановяване на язовир „Васил Левски” в село Васил Левски”

Стойността на проект, в частта финансирана с европейски средства, възлиза на 200 702 лв. Проектът е изпълнен в периода 12.10.2006г.-12.10.2007 г. Възстановена е функцията на язовира като водосборник на района, намален е риска от наводнение на земаедлските земи.
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.