wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Тръжни документи за провеждане на процедура за избор на изпълнител (без Заповед за назначаване на Оценителна комисия) на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна по ДБФП БИ-02-3/02.02.2012, с предмет „Извършване на СМР за преустройство и ремонт на части от сграда”.

pdfОписание

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 24 Юли 2015
  • Възложител: Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.