wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Публична покана по чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г. за възлагане изпълнението на договор с предмет „Доставка на оборудване за комбинирано поликултурно рибовъдно стопанство за шаран и сом в язовир "Каменец", Община Пордим, Област Плевен, по договор № 375/18.07.2014г. по Мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата", Приоритетна ОС 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на ОПРСР на РБългария, финансирана от Евр

rarПублична покана и документация за доставка

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 31 Юли 2015
  • Възложител: „АКВАРЕСУРС“ ЕООД

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.