wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Публична покана за определяне на изпълнител по реда на Глава 8а „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от ЗОП, с предмет „Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ехографски апарат по техническо задание”

zipОписание

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 22 Февруари 2013
  • Възложител: "ГПИСМП „ДМГ” ООД

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.