wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Стратегия за популяризиране и устойчиво развитие на електрозарядна инфраструктура и електрически превозни средства в страната".

zipОписание

Допълнителна информация

  • Валидна до: Понеделник, 24 Август 2015
  • Възложител: Сдружение "Клъстер Инвеститори в Зарядна Инфраструктура и Електрически Превозни Средства".

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.