wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Процедура за определяне на изпълнител за услуга с предмет: «ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПО ИНТЕГРИРАНЕ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ И ПОЛЗИ ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ» по проект „Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES" Финансиран в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Допълнителна информация

  • Валидна до: Сряда, 23 Септември 2015
  • Възложител: ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.