wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 "Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход" по дейност 3 проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”.

Допълнителна информация

  • Валидна до: Сряда, 13 Март 2013
  • Възложител: WWF Дунавско-Карпатска програма България

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.