wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Решение за прекратяване на процедура "избор с публична покана”, с предмет: : "Избор на доставчик на оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт с четири обособени позиции: Обособена позиция № 001 – доставка на Машина за лазерно рязане; Обособена позиция № 002 – доставка на Роботизиран комплекс за заваряване; Обособена позиция № 003 – доставка на 5-осен обработващ център; Обособена позиция № 004 – доставка на Стругов автомат с ЦПУ управление“

pdfРешение за прекратяване

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 17 Юли 2015
  • Възложител: "Буларх" ЕООД

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.