wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет: "Организиране на събития, предоставяне на преводачески услуги, осигуряване на дейности по информация и публичност"

Проект "Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците", (SWAN) - BMP1/2.2/2637/2017

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани- Средиземно море“ 20014-2020 г.

Срок за подаване на оферти: 03.12.2018 г., 14.00 ч.

Документация

Въпроси и отговори

Допълнителна информация

  • Валидна до: Понеделник, 03 Декември 2018
  • Възложител: Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.