wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2016 г.

 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2015 г.

pdfОбществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
 Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2013 г.

 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2012 г.

pdfОбразец на Индикативна годишна работна програма
Утвърден от министъра по управление на средствата от ЕС, който да бъде използван от Управляващите органи на Оперативните програми

 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2011 г.

 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2010 г.

  

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2009 г.:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.