wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Кърджали запозна представители на  бизнеса с процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспобност“ 2014 – 2020. Основната й цел е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез нови решения, техники и методи.

Процедурата е насочена специално към микро, малки и средни предприятия. Те трябва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство. Сред условия за допустимост на кандидатите са:

  • Фирмите да имат минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата.
  • Икономическата дейност, за която се предвиждат мерки, свързани с подобряване на ресурсната ефективност, трябва да попада в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008. Когато се стартира нова дейност, тя трябва да попада в същия сектор С.
  • Кандидатите да имат реализирани минимум 120 000 лева приходи от продажба на продукция от дейността за 2016 г.

        По процедурата може да се кандидатства в партньорство. Допустимите партньори трябва да отговарят на същите условия като кандидатите. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) на едно проектно предложение  е 200 000 лева, а максималният, в зависимост от категорията предприятие – 500 000 лева (микро), 1 000 000 лева (малко) и 1 500 000 лева (средно предприятие). БФП за един проект е до 70% от одобрените разходи. Крайният срок за кандидатстване по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” е 16:00 часа на 23 април 2018 г.

      Участниците в информационната среща бяха запознати и с предстоящата процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Предвиденият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 34 373 012 евро (67 227 768.06 лева) като минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 200 000 лева.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.