wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20.03.2018 г., Областен информационен център – гр. Кърджали проведе в гр. Момчилград информационна среща, на която представи актуални процедури за кандидатстване по оперативните програми. Събитието бе насочено към  представителите на образователните институции, читалища  и селскостопански производители с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. Екипът на информационния център запозна присъстващите с мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Чрез нея могат да се финансират дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях. Участниците срещата се запознаха и със стартиралата преди дни мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители , както и с други актуални процедури по ОПНОИР и ОПРЧР.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.