wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център –Кърджали взе участие в  пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИГ И СИН ООД” по договор за БФП          № BG16RFOP002-3.001-0186-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на СИГ И СИН ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

- Въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване, необходимо за реализирането на предвидените мерки в одобрения енергиен одит

- Внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

Изпълнението на проектните дейности ще спомогнe за разширяване капацитета на съществуващия стопански обект, ще се намалят разходите за производство на единица продукция, ще се развие екологосъобразно производство и ще се подобри енергийната ефективност на фирмата.

Проектът е с продължителност 15 месеца.

Общата стойност на проектa е 1 452 000,00 лева, от които 867 510,00лв. европейско и 153 090,00лв. национално съфинансиране.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.