wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 16.04.2018 г., Областен информационен център – гр. Кърджали проведе информационна среща с ученици от СУ“Христо Смирненски“ в с.Черноочене, на която представи актуални възможности за финансиране на младежи чрез Оперативните програми.  Екипът на информационния център запозна присъстващите с  Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014 – 2020 г., както и с  възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и  „Еразъм +“. Интерес  сред  младите хора  предизвикаха възможностите  за кандидатстване по европейски проекти с цел осигуряване на образование и заетост.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.